Fakescaper

Pravidla soutěže

Pořadatel

Fakescape, z.s., se sídlem Joštova 218/10, 602 00 Brno, IČ 07919280, vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 25783 (dále jen “pořadatel”) organizuje soutěž s názvem Co víš-19 (dále jen “Soutěž”).

Účastníci soutěže

2.1. Účastníkem soutěže může být student 2. stupně základních škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s místem bydliště na území České republiky (dále jen “soutěžící”).

2.2. Registrací na stránce www.covis19.cz soutěžící souhlasí se zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoli jejich porušení si pořadatel vyhrazuje právo daného soutěžícího ze soutěže vyloučit.

2.3. Soutěžící se mohou registrovat nejpozději do 24. 4. 2020.

Průběh soutěže

3.1. Soutěž probíhá v období od 20. do 24. dubna (dále jen “soutěžní období”).

3.2. Od spuštění registrace (15. dubna) do začátku soutěže (20. dubna 13:00) mohou soutěžící získat bonusový bod do začátku. Stačí, když na svém Instagramu (případně Facebooku, Tiktoku či jiné sociální síti) budou sdílet instagramový profil této soutěže @Fakescaper do svého příběhu či příspěvku. V tomto příběhu či příspěvku soutěžící může profil @Fakescaper označit, pokud bude sdílet na jiné síti než instagram, případně pokud má soutěžící soukromý profil, může udělat snímek obrazovky a ten zaslat pořadateli do zpráv (buďto na na email covis-19@fakescape.cz, instagramový profil @Fakescaper nebo na Facebook Fakescape). Ke snímku soutěžící uvede svůj email nebo přezdívku v soutěži).

3.3. Každý den v soutěžním období (tedy od pondělí 20. 4. do pátku 24.4.) bude ve 13:00 hodin zveřejněn úkol na daný den.

3.4. Soutěž zahrnuje otevřené a uzavřené otázky, bonusové otázky a výzvy. Za každou správnou uzavřenou odpověď dostane soutěžící + 1 bod. Za odpověď u které je možné použít nápovědu, získá soutěžící bez použití nápovědy + 2 body, s použitím nápovědy + 1 bod. U otevřených otázek bude specifikováno, co je třeba vyplnit (např. číslovka nebo jméno + příjmení), za správnou odpověď je zisk + 1 bod. U bonusových otevřených otázek nebude určena správná odpověď, za každou relevantní odpověď získá soutěžící +1 bod. Za splnění výzvy získá soutěžící + 1 bod.

3.5. U jednotlivých úkolů bude primárně hodnocena správnost, sekundárně pak také rychlost odpovědi (za jak dlouho od zveřejnění úkolu byla odeslána odpověď). Rychlost bude rozhodovat o pořadí soutěžících v případě shodného počtu bodů. Po odeslání odpovědi se u některých úkolů zobrazí bonusová otázka či výzva. Ta je dobrovolná, může soutěžícímu získat plusové body navíc a u jejího plnění se nepočítá čas. Bonusové otázky a výzvy hodnotí pořadatel.

3.6. Soutěžící mohou daný úkol plnit vždy od zveřejnění úkolu, tedy od 13 hodin daného dne. Pro zisk maximálního počtu bodů je třeba úkol splnit do půlnoci daného dne. Pokud soutěžící odpoví na daný úkol po půlnoci dne, kdy byl úkol zveřejněn, získá maximálně polovinu možných bodů.

3.7. Aby se soutěžícímu zpřístupnil úkol na daný den, musí mít splněny všechny úkoly z předchozích dní.

3.8. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne do 30. dubna prostřednictvím facebookové stránky: https://www.facebook.com/fakescape/, na instagramu: https://www.instagram.com/fakescape.cz/ a na webech: www.fakescape.cz a www.covis19.cz. Vítěz bude rovněž kontaktován e-mailem na jím uvedenou adresu.

Vítězové a ceny

4.1. Účastníci soutěže budou rozděleni do tří kategorií podle třídy, kterou navštěvují ve školním roce 2019/2020.

4.2. V každé kategorii budou oceněni čtyři nejlepší soutěžící.

4.3. V kategorii 6. a 7. třída

4.4. V kategorii 8. třída

5.5. V kategorii 9. třída

5.6. Vítězové budou určeni po součtu všech bodů získaných na základě správnosti odpovědí na jednotlivé otázky. Pokud by mělo více soutěžících shodný počet bodů v jednotlivých otázkách, rozhoduje o pořadí rychlost odpovědi, tedy doba, která uplynula od času zveřejnění úkolů do odeslání odpovědí.

5.7. Výhry budou zaslány vítězům na adresu, kterou uvedou v následné komunikaci s Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit u školy, kterou vítěz uvedl v registraci, zda ji vítěz skutečně navštěvuje.

5.8. Pokud nebude možné vítěze soutěže kontaktovat na jím sdělený kontakt (e-mail) v průběhu 10 pracovních dnů po dni vyhlášení vítězů, a to z jakéhokoli důvodu, právo vítěze na výhru zaniká. Výhra připadne ve prospěch jednotlivce, který splnil podmínky soutěže, a umístil se s celkovým počtem bodů na následujícím místě. Pokud jeho původní umístění bylo mezi prvními čtyřmi, jeho původní cena připadne opět soutěžícímu, který se umístí jako další v pořadí.

Osobní údaje

5.1. E-mailové adresy soutěžících do 18 let nebude pořadatel dále zpracovávat a budou ihned po ukončení soutěže smazány. E-maily adresátů starších 18 let budou zpracovávány a uchovávány po dobu 1 roku od ukončení soutěže za účelem komunikace o dalších aktivitách Fakescape v oblasti mediálního vzdělávání.

5.2. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů na straně pořadatele lze najít na webu www.covis19.cz pod odkazem Ochrana osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěže

Výhry nejsou právně vymahatelné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ty, jež jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na místě, kde jsou tato pravidla k dispozici. Pravidla jsou k dispozici na webové stránce www.covis19.cz. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.


V Brně, dne 7. 4. 2020